Disclaimer

Algemeen
De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Dat neemt niet weg dat de informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden bevat. Aan deze website kunnen geen rechten ontleend worden noch vloeien er enige verplichtingen voor Mevrouw Knot uit voort.

Mevrouw Knot is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden en voor de gevolgen van het gebruik van websites van derden (ook niet indien Mevrouw Knot daarnaar verwijst op deze website). Iedere vorm van aansprakelijkheid wordt door Mevrouw Knot van de hand gewezen.

Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij Mevrouw Knot of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mevrouw Knot mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.